Julkaisupäivämäärä: 21.3.2023

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

 • Raunaval Oy
  Business ID: 
  3339693-7
  Address:
  Kalastajantie 4, 26100 Rauma, Finland

2. Rekisteristä vastaava henkilö
 • Kimmo Kauko
  Email: first.last@raunaval.com

3. Rekisterin tarkoitus

 • Raunaval Oy pitää rekrytointiin liittyvää henkilörekisteriä. Muita mahdollisia käyttötarkoituksia kerättäville henkilö- ja yritystiedoille ovat työntekijärekisteri, asiakasrekisteri ja sidosryhmärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • 4.1 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  – henkilön suostumus
  – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  – lakisääteiset toiminnot
  – julkisen tehtävän hoitaminen, tai
  – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

  4.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja rekrytointiin liittyvät toimet.

  4.3 Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

 • 5.1 Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat kaikki henkilön luovuttamat tiedot. Näitä ovat esimerkiksi henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), taustatiedot, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja palveluihin liittyvät tiedot.

  5.2 Rekisteröidyt henkilötiedot järjestetään yritystoimintaan soveltuvalla tavalla esimerkiksi ammattikunnittain, työkokemuksen, koulutuksen tai muun vastaavan asian perusteella.

  5.3 Tietoja säilytetään toistaiseksi tai siihen asti, jos rekisteriin kuuluva henkilö tekee poistopyynnön Raunaval Oy:lle. Raunaval Oy voi poistaa henkilön rekisteristä myös oma-aloitteisesti.

  5.4 Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä voidaan kuitenkin käsitellä oikeutetun edun perusteella muun muassa tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • 6.1 Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  6.2 Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • 7.1 Raunaval Oy ei luovuta rekisterinsä sisältöä säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  7.2 Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kohdan 7.1 mukaisesti. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

  7.3 Henkilötietoja voidaan luovuttaa, mikäli asiakassuhteessa on niin sovittu. Henkilötietoja siirretään tavanomaisiin rekrytointi-, työsuhde- tai sopimustarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • 8.1 Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

  8.2 Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 • 9.1 Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Raunaval Oy:lle.

  9.2 Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

  9.3 Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 • 10.1 Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  10.2 Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Raunaval on vastaus meriteollisuuden vaativiin tarpeisiin.
Etsitkö ainutlaatuista yhteistyökumppania?

Meriteollisuuden kumppanisi
tästä tulevaisuuteen.

Design Escapes

Raunaval tarjoaa raumalaista teollista osaamista telakka- ja meriteollisuuden tarpeisiin sekä yrityksesi ja varustamoiden rekrytointiin laajalla ja asiantuntevalla kokemuksella.


© Raunaval Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Login